top of page

Algemene Voorwaarden

 

Deze website wordt beheerd door De Webshop Belastingspecialist, gevestigd te Apeldoorn onder KvK nr. 83288929, op deze website aangeduid als 'Namastax'. Op de hele site verwijzen de termen 'ik' en 'mijn' naar Namastax (ofwel De Webshop Belastingspecialist, een naam waar ik zelf niet zo'n fan meer van was). Namastax biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan jou, de gebruiker, onder voorbehoud van jouw aanvaarding van alle voorwaarden, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door mijn site te bezoeken en / of iets van mij te kopen, neem je deel aan mijn "Services" en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of leveranciers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat je mijn website bezoekt of diensten boekt. Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige pagina worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. Je kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. Ik behoud mij het het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op mijn website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Je voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKELS

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaar je dat je ten minste een meerderjaringsaandeelhouder bent in jouw staat of provincie, of dat je meerderjarig bent in jouw staat of provincie en dat je mij toestemming hebt gegeven om een van je minderjarige afhankelijken toe te staan om deze site te gebruiken.


Je mag mijn producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Ook mag je in het gebruik van de Service wetten overtreden in jouw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

 

Je mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard verzenden.

 

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Ik behoud mij het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.


Je begrijpt dat je inhoud (niet inclusief creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt wel altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.


Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mij.

 

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Ik ben niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand, accurater, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.


Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. Ik behoud mij het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar ik ben niet verplicht om informatie op deze site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op mijn site te controleren.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van de cursussen. De cursussen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen ze onvolkomenheden bevatten. Ik ben daarvoor niet verantwoordelijk.

De cursussen zijn bedoeld om zzp'ers zelfverzekerder te maken in het doen van aangiftes en eigen administratie, door hen een algemeen begrip van de belastingwetgeving relevant voor zzp'ers bij te brengen. Het kan zijn dat die informatie niet specifiek genoeg is voor de specifieke, unieke situatie van de klanten. Daarom mag de informatie van de cursus door klanten niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand, accurater, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Afnemers van de cursus "Belasting voor zzp'ers" mogen vragen over het onderwerp vooraf indienen of tijdens de cursus stellen. Ik zal daar een antwoord op proberen te geven zo goed en zo volledig als redelijkerwijs verwacht mag worden voor een cursus van deze prijs.

 

Concreet betekent dit, dat ik, indien ik het als een relevante vraag (of relevante vragen) beschouw, ik maximaal een half uur per klant investeer om een passend antwoord te vinden op de vragen. Het antwoord of de antwoorden kunnen uiteraard niet juist, volledig of actueel zijn. Voor de juistheid van het antwoord ben ik niet aansprakelijk. 


SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor mijn producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Ik behoud mij het recht voor om op elk gewenst moment de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.


Ik ben niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service. Kortingscodes zijn niet geldig in combinatie met andere kortingscodes en/of kortingsacties.

SECTIE 5 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

De inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder mijn Privacybeleid. Klik hier om mijn Privacybeleid te bekijken.

SECTIE 6 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op mijn site of in de Dienst zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Ik behoud mij het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat je jouw bestelling hebt ingediend).


Ik ben niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 7 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het je verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. Ik behoud me het recht voor om jouw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

SECTIE 8 - AFWIKKELBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover als toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden Service, een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

SECTIE 9 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het feit dat ik een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefen of afdwing, betekent niet dat ik afstand doe van dat recht of deze bepaling.


Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door mij op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en mij en bepalen jouw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen jou en mij (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).


Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen mij.

SECTIE 10 - TOEPASSELIJKE WET

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij ik Services verleen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Nederlandse recht.

SECTIE 11 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

Je kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.
Ik behoud mij het recht voor om naar eigen goeddunken elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot mijn website of de Service na het plaatsen van enige wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 12 - CONTACTGEGEVENS

Verdere vragen over de Servicevoorwaarden kunnen gestuurd worden aan: info@namastax-belasting.nl.

bottom of page